ĐỊA LÝ

Việc nghiên cứu địa lý là một hành trình khám phá, dẫn chúng ta tới nhận thức cao hơn về môi trường, đánh thức chúng ta đến một nhận thức cao hơn về không gian và tất cả hành động của con người, trong một chu trình rộng lớn hơn. Nhận thức về môi trường của tôi đã ảnh hưởng đến cảm nhận và hành động của tôi như thế nào? Trong môn Địa lý chúng ta nghiên cứu những hiện tượng của trái đất và ảnh hưởng của con người đến môi trường.

Trong những năm đầu Địa lý được dạy lồng ghép trong những môn học khác, với mục tiêu giúp trẻ biết và cảm nhận được sự gắn kết với môi trường xung quanh trẻ và công việc mà con người làm.

Bắt đầu từ lớp 4 chúng ta mở rộng phạm vi và Địa lý trở thành một môn học riêng biệt, bao gồm tìm hiểu về thiên nhiên, văn hoá, thiên văn học cơ bản, địa chất và tìm hiểu về con người, cây cỏ và động vật.