Giáo viên chính

Nền giáo dục Waldorf nhận ra rằng giai đoạn 7 năm thứ hai trong cuộc đời của trẻ cần một mối quan hệ với một ai đó, người có sự tự tin và có thể có sự liên tục trong đời sống của trẻ. Vì thế, giáo viên chính đồng hành cùng với một lớp học từ lớp 1 đến lớp 8 và dạy trẻ những môn học khác nhau vào giờ bài học chính buổi sáng. Đối với giáo viên, điều này giúp giáo viên có thời gian để hiểu trẻ rõ hơn và giúp trẻ phát triển về mặt học thuật và như một cá thể riêng biệt. Với sự liên tục này trẻ cũng có thể hình thành sự kết nối tuyệt vời với bạn cùng lớp, cho phép một môi trường giáo dục mang tính xã hội rõ rệt. Lớp học trở thành thế giới thu nhỏ của xã hội rộng lớn hơn.

Uy quyền của người giáo viên không chỉ dựa trên kiến thức chuyên sâu. Mà trái lại, nó được dựa trên một niềm tin có trước của trẻ và phụ huynh, điều cần phải được tiếp tục thể hiện chính đáng trong những năm học. Niềm tin có trước này cần phải được giữ vững bởi người giáo viên trong sự phát triển liên tục về mặt chuyên môn và bằng những trải nghiệm của học sinh, phụ huynh có được khi tương tác với giáo viên.