Giáo viên môn học đặc biệt

Những Giáo viên Môn học Đặc biệt mang đến những món quà trong các lĩnh vực như ngoại ngữ, eurythmy (chuyển động có nhịp điệu), trò chơi (giáo dục thể chất), âm nhạc, nghệ thuật, hỗ trợ giáo dục, và các hoạt động thủ công và những môn nghệ thuật thực hành.

Giáo viên Môn học Đặc biệt được chọn không chỉ dựa trên chuyên môn trong những lĩnh vực đặc biệt, mà còn vì khả năng kết nối với học sinh và có thể làm một hình mẫu của người lớn. Những giáo viên này sẽ giúp cho cho giáo viên phụ trách lớp trong việc xây dựng cộng đồng học tập cho học sinh.