NGOẠI NGỮ

Những bài học về ngoại ngữ phát triển một thái độ tích cực đối với con người từ các nền văn hoá khác nhau và thường tạo nên khả năng thấu cảm với cách nhìn của người khác về thế giới. Học một ngoại ngữ củng cố khả năng lắng nghe dễ cảm thông đối với người khác và hỗ trợ cho những suy nghĩ linh động, biến đổi. Chúng tôi dạy tiếng Anh và tiếng Trung Quốc và những người bản ngữ sẽ tham gia cùng với giáo viên phụ trách lớp trong những hoạt động nghệ thuật và thực hành, chú trọng vào việc trao cho trẻ khả năng “lắng nghe” ngoại ngữ.

Từ vựng, sự thông hiểu và tương tác trong lớp được mở rộng từ lớp 5 trong những bài học về ngôn ngữ.